Paslaugų teikimo sąlygos

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ("Sutartis") nustato Jūsų naudojimosi interneto svetaine www.geronimostilton.com ("Svetainė") sąlygas ir paslaugas ("Paslaugos"), kurias Jums suteikia ar siūlo Atlantyca ("Atlantyca"). JEI NAUDOJATĖS SVETAINE, VADINASI, JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR PRIVATUMO POLITIKA LYGIAI TAIP PAT, LYG BŪTUMĖTE PASIRAŠĘ. Jei nesutinkate laikytis šios Sutarties, nebesinaudokite Paslaugomis.

1. Apribojimai
Paslaugomis laikomos internetinės paslaugos, Svetainėje pasiekiamos kompiuteriu ar kitu prietaisu, naudojantis interneto ryšiu (per modemą ir telefoną ar kabelį). Jums gali būti pasiūlytos tokios Paslaugos kaip informacija, straipsniai, pokalbių kambariai, nuorodos į kitus interneto puslapius ir kitos kompiuterinės paslaugos, kurias Atlantyca gali nuspręsti Jums teikti, sutinkamai su šiomis sąlygomis. Atlantyca gali savo nuožiūra nutraukti ar pakeisti bet kurį Paslaugų punktą, taip pat (i) apriboti prieinamumo laiką, (ii) apriboti galimybę naudotis Paslaugomis ar jų dalimi tam tikrose platformose (kitaip sakant, kompiuteriais ar operacinėmis sistemomis), (iii) apriboti naudojimąsi Paslaugomis ar jų dalimi ir (iv) apriboti ar nutraukti bet kurio vartotojo teisę naudotis visomis ar dalimi Paslaugų bet kuriuo metu Atlantyca nuožiūra ir be išankstinio pranešimo. Jūs atsakingi už visus mokesčius (pvz., telefono), susijusius su ryšiu su Paslaugomis. Jūs taip pat atsakingi už telefono ryšio linijas, telefono ar kompiuterio įrangą (taip pat modemą) ir kitus prietaisus, reikalingas Paslaugoms gauti. Jūs užtikrinate, kad esate fizinis (ne juridinis) asmuo. Paslaugos priklauso ir yra valdomos Atlantyca ir jos filialų, bendradarbiaujant su eBit Innovation, IM*MEDIA ir Edizioni Piemme; Paslaugos sukurtos iš medžiagos, kuri visa ar iš dalies visa gauta iš Atlantyca ir kitų šaltinių. Tokia medžiaga yra saugoma autorių teisių ir kitų atitinkamų įstatymų. Jeigu nepranešta kitaip, Jūs negalite keisti ar kurti išvestinių produktų pagal bet kokią Paslaugų medžiagą, įtraukdami, bet neapsiribodami programiniu kodu ir įranga ("Medžiaga"), tačiau, gavę išankstinį rašytinį Atlantyca leidimą, galite kopijuoti ir platinti baltuosius popierius ir kitas susijusias publikacijas iš Svetainės, nurodydami priklausomybę Atlantyca. Jūs taip pat galite atsisiųsti Medžiagą iš Paslaugų savo asmeniniam, ne komerciniam naudojimui, bet įsipareigodami nepažeisti autorinių ir kitų nuosavybės teisių, ir naudoti Medžiagą ne daugiau, nei leidžia Paslaugos. Jūsų atsisiųstai Medžiagai iš Paslaugų Alantyca suteikia licenciją, tačiau teisių neperleidžia.

Registracijos taisyklės
(a) Registracija

Atlantyca nusprendus teikti paslaugas su registracija, jums registruojantis naudoti tokias Paslaugas iš Jūsų bus pareikalauta tam tikros informacijos apie save. Jūs sutinkate pateikti teisingą, tikslią ir galutinę informaciją apie save ir atnaujinti šią informaciją jai pasikeitus. Jeigu Jūs pateiksite neteisingą ar netikslią, ne naujausią ar ne galutinę informaciją, arba jei Atlantyca įtars, kad Jūsų pateikta informacija yra neteisinga, pasenusi, netiksli ar nepilna, Atlantyca gali savo nuožiūra suspenduoti arba nutraukti Jūsų narystę ir bet kokią tolesnę prieigą prie Paslaugų. Pateikiama Asmeninė informacija tvarkoma remiantis Privatumo politika.

(b) Slaptažodžiai

Jei turėsite slaptažodį, reikalingą prieigai prie tam tikrų Paslaugų dalių, už jo ir savo paskyros konfidencialumo išlaikymą ir veiklas, susijusias su Jūsų slaptažodžiu ar paskyra, būsite atsakingi patys. Sutinkate nedelsdami pranešti Atlantyca apie bet kokį neteisėtą savo slaptažodžio ar paskyros panaudojimą ar bet kokį saugumo pažeidimą ir atsijungti nuo Paslaugų kiekvienos sesijos pabaigoje, kad būtų išvengta trečiųjų šalių įsilaužimo į Jūsų paskyrą.

2. Apžvalga

Atlantyca neįsipareigoja stebėti, kaip nariai naudojasi Paslaugomis. Vis dėlto Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad techniniais ar kitais tikslais Alantyca turi teisę kartkartėmis stebėti bet kokią informaciją, perduotą ar gautą per Paslaugas. Gauti rezultatai gali būti analizuojami, įrašomi, kopijuojami ir naudojami teisėtiems veiksmams, numatytiems Privatumo politikoje. Paslaugų teikimo sąlygos tokiam stebėjimui neprieštarauja. Be to, Atlantyca pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti Paslaugose pateikiamą informaciją pareikalavus bet kokiam įstatymo ar vyriausybės organui ar atsisakyti pateikti, pašalinti informaciją ar medžiagą, iš dalies ar visą, kuri, Alantyca manymu, yra nepageidaujama ar pažeidžia šią Sutartį.

3. Garantijos apribojimai
ATLANTYCA NEATSAKO UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ KURIAMĄ TURINĮ, Į KURĮ PER PASLAUGAS GALI BŪTI SUKURTA PRIEIGA AR NUKREIPIMAS. ATLANTYCA JOKIU ASPEKTU NEVALDO / NEKONTROLIUOJA JOKIOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJOS, PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ. PASLAUGOS, MEDŽIAGA IR PRODUKTAI, PASIEKIAMI PER PASLAUGAS, IR TREČIOSIOS ŠALYS PATEIKIAMI "KAIP YRA"; ATLANTYCA ATSISAKO BET KOKIŲ GARANTIJŲ, TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ, ĮTRAUKIANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMŲ NAUDOJIMO GARANTIJŲ, TEISĖTŲ IR TINKAMŲ TAM TIKRAM TIKSLUI, IR GARANTIJŲ, NUMANOMŲ IŠ VEIKLOS AR DERYBŲ. ATLANTYCA NEGARANTUOJA, KAD FUNKCIJOS, ESANČIOS TOKIUOSE PRODUKTUOSE, MEDŽIAGOJE AR PASLAUGOSE, BUS TEISINGOS IR BE KLAIDŲ, KAD JOMIS BUS GALIMA NAUDOTIS, AR JŲ DEFEKTAI BUS IŠTAISYTI, AR KAD PASLAUGA, TAIP PAT IR TALPINIMO PASLAUGOS IR JŲ TURINYS AR PASLAUGOS, KURIOS JAS PADARO GALIMAS, YRA BE VIRUSŲ AR KITO PAVOJINGO TURINIO. ATLANTYCA NEGARANTUOJA / NETEIKIA PAREIŠKIMŲ DĖL PASLAUGŲ MEDŽIAGOS AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PUSLAPIŲ NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO REZULTATŲ: APIE JŲ TAISYMĄ, TIKSLUMĄ, ATITIKIMĄ TERMINAMS, PATIKIMUMĄ, IŠBAIGTUMĄ AR KT. Jūs prisiimate visą riziką dėl Paslaugų klaidų ir / ar neveikimo, taip pat informacijos perdavimo ar vertimo. Jūs prisiimate visą riziką dėl klaidų ir / ar trūkumų Paslaugose, taip pat jų informacijos perdavimo ar vertimo. Jūs įsipareigojate vykdyti tinkamas procedūras savo poreikiams dėl Paslaugų ir informacijos tikslumo bei tinkamumo patenkinti ir imtis bet kokių galimai reikalingų priemonių, kad būtų atkurti prarasti duomenys / tolesnė veikla / čia pateiktos informacijos analizė. Jūs sutinkate, kad naudojimasis Paslaugomis ir bet kokia išsiųsta / gauta informacija gali būti nesaugi (neteisėtai gali įsilaužti trečiosios šalys). JŪS VISADA, IŠSKYRUS ĮSTATYMO NUMATYTUS ATVEJUS, PRISIIMATE ATSAKOMYBĘ DĖL VISŲ KAŠTŲ, SKIRTŲ JŪSŲ KOMPIUTERIO SISTEMOS AR KITOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪRAI AR TAISYMUI.

4. Atsakomybės apribojimai
ATLANTYCA JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKĮ TIESIOGINĮ, NETIESIOGINĮ, BAUDŽIAMĄJĮ, ATSITIKTINĮ, SPECIALŲ, PASEKMINĮ AR BET KOKĮ KITOKĮ PAŽEIDIMĄ, KILUSĮ DĖL SĄSAJOS SU ŠIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMU AR ATIDĖJIMU / NEGALĖJIMU NAUDOTIS PASLAUGOMIS AR BET KAIP KITAIP KYLANČIU DĖL PASLAUGŲ NAUDOJIMO, TIEK PAREMTO SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KT., NET JEI ATLANTYCA BUVO ĮSPĖTA DĖL TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĖS. TAI GALIOJA BET KOKIEMS PAŽEIDIMAMS AR ŽALAI, KYLANČIAI DĖL BET KOKIO VEIKLOS TRŪKUMO, KLAIDOS, IŠTRYNIMO, DEFEKTO, PERDAVIMO AR VEIKLOS ATIDĖJIMO, KOMPIUTERIO VIRUSŲ, FAILŲ PAŽEIDIMO, TINKLO KLAIDOS, VAGYSTĖS, BET KOKIO ĮRAŠO NETEISĖTO ĮSILAUŽIMO, PAKEITIMO AR PANAUDOJIMO. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, LAD ALANTYCA NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ ĮŽEIDŽIANČIĄ, NELEGALIĄ AR AGRESYVĄ BET KURIO PASLAUGŲ VARTOTOJO VEIKLĄ.

5. Žalos atlyginimas
Jūs sutinkate ginti Atlantyca ir jos vadovus, darbuotojus, pareigūnus ir agentus nuo ir dėl bet kokių kaltinimų, veiksmų, teismo bylų ar tyrimų, taip pat ir nuo bet kokių nuostolių, atsakomybės, pažeidimų, išlaidų (taip pat ir pagrįstų išlaidų teisininkams), kylančių dėl (a) bet kokios medžiagos, Jūsų publikuotos ar kitaip pateiktos, kuri pažeidžia kokio nors asmens autorines teises, atskleidžia verslo paslaptis, patentus ar kitą intelektinę nuosavybę, jį šmeižia, pažeidžia teises į viešumą ir privatumą; (b) bet kokių Paslaugų naudojimo iškraipymų; (c) bet kokio šios Sutarties sąlygų nesilaikymo; (d) kaltinimų iš asmenų ar organizacijų (nesusijusių su šia sutartimi) dėl Jūsų prieigos (arba susijusių su ja) prie Paslaugų ir jų naudojimo, taip pat iš Paslaugų gautos informacijos, ir atlyginti su tuo susijusią žalą.

6. Nutraukimas
Atlantyca gali savo nuožiūra pašalinti Jūsų slaptažodį, paskyrą (ar jos dalį), nutraukti Paslaugų naudojimą ar panaikinti bet kokią Jums perduotą ar teikiant Paslaugas gautą informaciją be išankstinio pranešimo ir dėl bet kokios priežasties, įtraukiant, bet neapsiribojant: (i) jei vienu metu tuo pačiu vartotojo identifikacijos numeriu naudojasi du vartotojai; (ii) jei leidžiate kitam asmeniui ar organizacijai naudotis savo vartotojo identifikacijos numeriu; (iii) jei naudojatės Paslaugomis kitaip, nei nurodyta šioje Sutartyje, (iv) dėl bet kokio Sutarties sąlygų, teisių ar nuostatų, susijusių su Paslaugų, programinės įrangos ar duomenų, gautų iš Paslaugų ar per jas, naudojimusi pažeidimo, (v) dėl programinės įrangos ar duomenų failų, pasiekiamų per Paslaugas, klastojimo ar keitimo, ar (vi) dėl nereguliaraus naudojimosi Paslaugomis. Jūs galite nutraukti savo narystę per trisdešimt (30) dienų nuo rašytinio pranešimo Atlantyca apie ketinimą nutraukti Sutartį. Šios Sutarties nutraukimas ar laikinas šios Sutarties ar Jūsų prieigos teisių sustabdymas negali paveikti jokių teisių ar suteikti lengvatų, į kurias teisme galėtų pretenduoti Alantyca. Nutraukus šią Sutartį, visos Jums suteiktos teisės automatiškai nutrūks ir iškart grįš Atlantyca ir jos licenciarams.

7. Pakeitimai
Atlantyca pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šią Sutartį (papildyti, pakeisti ar nutraukti bet kuriuo aspektu, turiniu arba Paslaugų atžvilgiu). Tokie papildymai, pakeitimai ar panaikinimai įsigalioja nuo atskiro pranešimo, kuris Jums gali būti pateiktas įdėtas Paslaugose, el. paštu ar bet kuriomis kitomis galimomis priemonėmis. Sutikę su tokias pakeitimais, papildymais ar panaikinimais galėsite toliau naudotis Paslaugomis.

8. Kita
Šią Sutartį reglamentuoja Italijos Respublikos teisė. Sutartis sudaryta tarp Jūsų ir mūsų; ji negalioja trečiosioms šalims. Nors žinote, kad savo teisėmis galime pasinaudoti kompetentingos jurisdikcijos teisme, Jūs sutinkate, jog bet kokie ginčai, susiję su šia Sutartimi ar Jūsų naudojamomis Paslaugomis, bus sprendžiami išskirtinai Milano (Italija) teisme. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad šios sutarties apribojimai, garantiniai terminai ir galiojimas yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir jų pradėta laikytis teikiant čia nurodytas Paslaugas. Jūs negalite perleisti savo teisių, įsipareigojimų ar privilegijų be išankstinio rašytinio Atlantyca sutikimo, priešingu atveju jie bus negaliojantys ab initio. Jei bet kuris šios Sutarties punktas būtų neteisėtas ar neveiksnus, jis būtų vertinamas atskirai nuo sutarties ir vykdomas pagal įstatymą, siekiant atitikti Šalių poreikius, ir negalėtų paveikti kitų punktų likvidumo bei veiksnumo. Ši Sutartis ir bet kokios viešos taisyklės sudaro Šalių sutartį dėl Sutarties objekto ir anuliuoja visus išankstinius tarp šalių esamus susitarimus ir pasiūlymus, tiek žodinius, tiek rašytinius. Nuostatų ar teisių atsisakymas įsigalioja tik pasirašytas atsisakančiosios šalies. Vieno Šalių pažeidimo ar įsipareigojimų atsisakymas nelaikomas visų pažeidimų ar įsipareigojimų atsisakymu. Jūs sutinkate neperdaryti, nekopijuoti, nedubliuoti, neparduoti ir neperparduoti ar kitaip komerciniais tikslais nenaudoti nė vienos šių Paslaugų dalies ar Prieigos prie jų. Šios Sutarties antraštės ir paantraštės naudojamos dėl patogumo; į jas negali būti atsižvelgta aiškinant ar intrepretuojant šią Sutartį.